نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجو دوره دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اکثر مدل های که ارتباط پدیده های مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند در گروه مدل های رشد نئوشومپیتری قرار می گیرند. دراین مدل ها، کارکرد مالی از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بررشد اقتصادی پایدار تاثیر می گذارد. 

در این مقاله، در مورد رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از نظریه پاتریک کمک گرفته شده است. برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد توسعه بازار سهام و منابع مالی بلند مدت بخش خصوصی اثر ممثبت و بلند مدتی بررشد اقتصادی دارند و رابطه علیت یک طرفه و از طرف بخشی حقیقی است. علاوه براین در این مقاله، چگونگی آثار شوک های مختلف بررشد اقتصادی در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.