نظام مطلوب ارزی و تنظیم و پیش بینی نرخ ارز برای اقتصاد ایران

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 5-40

چکیده
  مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن ...  بیشتر