نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن رژیم ارزی و نرخ ارزازیک طرف وسیاستهای پولی ومالی وسیاست تقلیل ارزش ریال ازطرف دیگر، نرخ ارزی که بتواند رشد صادرات غیر نفتی را تضمین نماید، مورد پیش بینی قراردهیم. دراین راستا، با استفاده ازیک مدل VAR برای تعیین نرخ ارزمناسب، رفتارنرخ ارزوسایرمتغیرهای مهم مربوطه را در افق زمانی 75-1379 مورد پیش بینی قرار داده ایم. دراین چهارچوب، الگویی درنظرگرفته شده است که بتواند به طورهمزمان اثرسیاستهای مالی، رشد نقد ینگی، تورم و تقلیل ارزش ریال را در یک افق زمانی 5 ساله بر صادرات غیر نفتی مشخص سازد. به این منظورالگویی مشتمل بر5 متغیر درون زا و4 متغیر برون زا درنظرگرفته شده است.

نتایج نشان می دهد که افزایش تورم، اثرات مثبت تقلیل ارزش پول را برصادرات غیرنفتی خنثی می نماید. تقلیل ارزش ریال زمانی برای رشد صادرات غیرنفتی نتیجه بخش خواهد بود که این سیاست با سیاستهای مناسب مالی دراقتصاد همراه شود. بنابراین، زمانی که کنترل هزینه های دولتی با سیاست تقلیل ارزش ریال همراه شود، می تواند علاوه بررشد صادرات غیر نفتی کشور، شاهد کاهش رشد نقد ینگی و تورم دراقتصاد باشد.