سنجش خطاهای آماری و سرعت همگرایی ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی دربهنگام سازی جدول داده- ستانده

سونیا سبزعلی زادهنرور؛ محمد جلوداری ممقانی؛ علی اصغر بانویی؛ افسانه شرکت؛ اشکان مختاری اصل شوطی

دوره 18، شماره 57 ، بهمن 1392، ، صفحه 69-84

چکیده
  در پنج دهه گذشته تحلیل گران اقتصاد داده- ستانده دو رویکرد ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی که هردو مبتنی بر الگوریتم های تکرارند را در بهنگام سازی جداول داده- ستانده مورد استفاده قرار داده­اند. اولی پایه نظری تابع تولید دارد و از مقبولیت بیشتری نسبت به رویکرد دوم برخوردار است که فقط جنبه حسابداری دارد ...  بیشتر

MULTIPLIER ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF MANY PRODUCERS AND MANY CONSUMERS OF THE SAM FOR THE IRANIAN ECONOMY

علی اصغر بانویی

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 39-56

چکیده
  In this article, the socio-economic analysis of the SAM multiplier, and its flexibility with respect to the aggregate Keynesian multiplier, extended Keynesian multiplier, Loentief's production multiplier and Miyazawa's combined multiplier will be briefly reviewed. Thereafter, we highlight the methodology of SAM in terms of endogenous and exogenous accounts with emphasis on the two main approaches of SAM multiplier: accounting and fixed price multiplier Matrices. With reference to the availability of the Iranian data, we observed that, due to lack of information, the fixed price multiplier could ...  بیشتر

A QUANTITATIVE ANALYSIS OF CIRCULAR FLOW OF IRANIAN ECONOMY BASED ON SOCIAL ACCOUNTING MATRIX 1996

علی اصغر بانویی

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 113-136

چکیده
  The Social Accounting Matrix (SAM) and its related models were designed to circumvent many restrictions inherent in the National Accounting practices. The goal was quantitative and simultaneous analysis of economics and social problems facing many of developing countries. Iran was the first country to adopt this accounting system. In the fifth plan of Iranian economy in 1973, the senior consultant from the International Labor Organization (ILO)proposed guideline for Iranian planners. The Iranian experience was carefully expanded to include other countries of the world by the same organization. ...  بیشتر