نویسنده = بانویی، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
1. سنجش خطاهای آماری و سرعت همگرایی ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی دربهنگام سازی جدول داده- ستانده

دوره 18، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 69-84

سونیا سبزعلی زادهنرور؛ محمد جلوداری ممقانی؛ علی اصغر بانویی؛ افسانه شرکت؛ اشکان مختاری اصل شوطی