تعیین ارزش‌های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8292

چکیده
  پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آن‌ها یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن‌ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ...  بیشتر