تحلیل نظری و کاربردی نظریه‌های مزیت سنجی منطقه‌ای و مدل‌سازی مزیت سنجی بخش‌های تولیدی در مناطق کشور

حجت الله عبدالملکی؛ نعمت الله اکبری؛ کیومرث آقایی

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 181-216

چکیده
  در تحلیل‌های کاربردی اقتصاد خرد،‌ نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به‌منظور تعیین مکان فعالیت تولیدی،‌ یکی از مسائل حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محیط واقعی اقتصاد و کمبود منابع تولید، بررسی میزان مزیت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعالیت‌های تولیدی به منظور جهت‌دهی و تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی و بهبود ...  بیشتر

مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ای

نعمت الله اکبری

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 39-68

چکیده
  امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند ...  بیشتر