دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
رهیافت های کارایی و بهره وری: تحلیل پوششی داده ها، توابع مرزی تصادفی
1. مقایسه کارایی و بهره‌وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ شیما سنگسری

دوره 25، شماره 85 ، زمستان 1399، ، صفحه 167-213

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.46762.793

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه­ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره‌وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره‌وری صنایع ...  بیشتر

2. بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص های تراکم، تکمیل و جانبداری تجاری

محمدقلی یوسفی؛ حمیدرضا ارباب

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، ، صفحه 9-40

چکیده
  همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد.در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص ...  بیشتر

3. تعیین مکان مناسب برای استقرار نواحی صنعتی ؛ مطالعه موردی نواحی صنعتی - روستایی استان مازندران

محمدقلی یوسفی؛ صمد دقیق

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، بهار 1379، ، صفحه 41-56

چکیده
  تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی ...  بیشتر