معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 22، شماره 70 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7969

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می‌پردازیم. ازاین‌رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون‌هایRTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان‌کننده آن ...  بیشتر

ارزیابی تغییرات تکنولوژی و تأثیر آن بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدنبی شهیکی تاش؛ جواد طاهرپور؛ علی نوروزی

دوره 21، شماره 67 ، تیر 1395، ، صفحه 143-179

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7239

چکیده
  این پژوهش با به‌کارگیری یک تابع هزینه انعطاف­پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره­وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده­ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال‌های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد ...  بیشتر

تخمین پارامترهای تابع تغییرپذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه‌ای ایران براساس رویکردU دیویس

محمدنبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 39-76

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می­باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به ...  بیشتر

ارتباط کارایی با متغیرهای ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران (رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری)

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 21-42

چکیده
  در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختاری و عملکردی در 140 صنعت ایران هستیم. در این تحقیق به بررسی ساختار بازارهای صنعتی بر مبنای شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص مزیت هزینه‌ای و پس از آن به برآورد سطح کارایی صنایع در کد چهار ISIC بر مبنای رویکرد مرز تصادفی پرداخته شده و با محاسبه سطح کارایی صنایع، ارتباط ساختار و عملکرد ...  بیشتر

برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ نسیم فیوضی اختیاری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 133-155

چکیده
  رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج ...  بیشتر