نابرابری دستمزد مردان و تمایل به ازدواج زنان در ایران

غلامرضا کشاورز حـداد؛ محمـد قدسی قاراب

دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 73-116

چکیده
  افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته‏اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می­تواند تاثیر معنی­داری بر ازدواج  داشته باشد، بیش از سایر متغیر‏ها خود را می‏نمایاند. ...  بیشتر