نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی

قهرمان عبدلی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 103-126

چکیده
  در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می‌کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت ...  بیشتر

نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران

محسن مهرآرا؛ قهرمان عبدلی

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 25-40

چکیده
  در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH ...  بیشتر

اقتصاد تأمین اجتماعی در ایران؛ مطالعة موردی منابع بیمه‌ای

قهرمان عبدلی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 65-82

چکیده
  در این مقاله با به‌کارگیری مدل تعدیل جزئی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیّتی و بیمه‌ای بر درآمدهای هدف‌گذاری شدة سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از داده‌های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. برطبق یافته‌های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه‌های تغییر، پافشاری برعادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف‌گذاری شده) ...  بیشتر