مدیر مسئول


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد

سردبیر


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

دبیر تخصصی


رضا طالبلو دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول قاسمی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


عباس شاکری استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


کریم اسلاملوئیان استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

  • keslamlorose.shirazu.ac.ir
  • (0713) 6270621

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار جهانگرد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


جاوید بهرامی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


یدا... دادگر استاد
دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

  • yydadgargmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کشاورز حداد دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

اقتصاد

  • g.k.haddadsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم مهدوی دانشیار
دانشگاه تهران

اقتصاد

  • mahdaviut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین عباسی نژاد استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

  • habasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد
دانشگاه اصفهان

اقتصاد

  • m.renanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد بخشوده استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

  • bakhshoodehshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قهرمان عبدلی استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

  • abdoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید مشیری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس ولدخانی استاد
دانشگاه سوین برن استرالیا

اقتصاد