مدیر مسئول


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

سردبیر


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

دبیر تخصصی


رضا طالبلو دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بانوئی استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول قاسمی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


عباس شاکری استاد
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


کریم اسلاملوئیان استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار جهانگرد دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


جاوید بهرامی دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


یدا... دادگر استاد
دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کشاورز حداد دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم مهدوی دانشیار
دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حسین عباسی نژاد استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد
دانشگاه اصفهان

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمد بخشوده استاد
دانشگاه شیراز

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


قهرمان عبدلی استاد
دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید مشیری استاد
دانشگاه ساسکاچوان، کانادا

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس ولدخانی استاد
دانشگاه سوین برن استرالیا

اقتصاد