نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

چکیده

در این مطالعه، تلاش کرده ایم تا صنعت فولاد کشور را به عنوان یک صنعت کلیدی از دیدگاه اقتصادی و از نظر تقاضای محصولات آن مورد بررسی قرار داده و پاسخ مناسبی برای برخی سوالات فراروی بازار این گونه محصولات ارایه کنیم. 

بررسی وضعیت این صنعت در دوره مورد مطالعه نشان می دهد تولید داخلی فولاد از روند رو به رشد نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده، ولی در گذشته، به دلیل عدم تکافوی این تولیدات، مازاد تقاضا از طریق واردات تامین شده است. با این حال، بر اساس اطلاعات موجود در سال های اخیر به دلیل گسترش ظرفیت و حجم تولید واحدهای تولیدکننده فولاد، واردات فراورده های فولادی کاهش یافته و نسبت خودکفایی در این صنعت افزایش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بهترین الگو برای تبیین تابع تقاضای فولاد در کشور فرم لگاریتمی بوده و بر این اساس، تقاضا نسبت به تغییرات قیمت بی کشش و نسبت به تغییرات درآمد پرکشش است، لذا، پیش بینی می شود حجم تقاضای فولاد در سال های پایانی برنامه سوم توسعه و بعد از آن به حدود 10 میلیون تن برسد.