نویسندگان

1 دانشیارگروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله‌‌های تبادل‌پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. این داده‏ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله‏هایی از گردش‏های موفقیت و شکست را تولید می‏کنند. هدف به‏دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش‏ها است. ابتدا تبادل‌پذیری جزیی داده‌ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه‏سازی مونت کارلو تعیین می‏کنیم. سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش‏ با طول‏های متفاوت را تعیین می‏کنیم. نتایج نشان می‌دهد که داده‌ها، تبادل‌پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش‌بینی است. 

کلیدواژه‌ها