تحلیل فقهی- اقتصادی جبران کاهش قدرت خرید پول

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق، پژوهشگر پژوهشکده بیمه

2 استادیار مؤسسه آموزشی عالی بیمه (اکو) دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه‌السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم.  نتیجه این بررسی نشان می‌دهد پول در اقتصاد معاصر، جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نمی‌باشد و لذا در تأدیه دیون مؤجّل باید معیار بریء‌الذمه شدن مدیون، اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد و جبران کاهش قدرت خرید پول، اولین گام در رسیدن به جایگاه حقیقی نهاد پول می‌باشد و این عمل از مصادیق ربا به حساب نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها