نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت

2 دانشگاه تبریز دانشکده

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز

4 گروه اقتصاد، دانشگاه پورتلند، آمریکا

10.22054/ijer.2023.71810.1164

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با نه متغیرهای کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می پردازد.در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین گیری بیزین(BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل می باشد. نتایج تجربی روش میانگین گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان می‌دهد که نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده از مهم‌ترین متغیرها در میان نه متغیر کلان اقتصادی مدل هستند. همچنین نتایج نشان دادند که نرخ ارز دارای اثر ناچیزی بر شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام اثر بزرگتر و قویتری بر آن دارد. همچنین یافته های انتخاب مدل های بهینه این نتیجه را تایید کرد که این دومتغیر از اصلی ترین متغیرهای تخمین قیمت سهام است به گونه ای که تقریبا در تمام مدل های قایل پیش بینی این دو متغیر حضور دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات