نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی کاربردی یکی از انواع سوگیری‌های اطمینان بیش از حد، تحت عنوان سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا خودبرترانگاری فردی) و ارتباط آن با ترجیحات زمانی (به شکل پروکسی صبر افراد) براساس روش فریه و پاننبرگ (2020) است. ابزار این بررسی یک پرسشنامه دو مرحله‌ای بوده است. 204 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام در دو مرحله سوالات مرتبط با پرسشنامه را تکمیل کردند. براساس مدل حداقل مربعات معمولی و نیمه‌پارامتریک، ارتباط سوگیری در دستمزد و ترجیحات زمانی در چهار مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل‌های تحقیق در چهار مرحله نشان داد که بین سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا سوگیری در توزیع دستمزد نسبی افراد همسن و سال) و ترجیحات زمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چقدر صبوری افراد بیشتر باشد به طور میانگین سوگیری (خودبرترانگاری) فرد کمتر خواهد بود. بررسی تاثیر دستمزد نسبی فعلی بر سوگیری نشان داد که بین سوگیری و دستمزد نسبی فعلی فرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ این بدین معناست که دستمزد نسبی فعلی افراد در کاهش سوگیری فرد موثر نیست و هر چقدر دستمزد نسبی فعلی فرد بالاتر باشد، سوگیری فرد بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد بین سوگیری و برون‌گرایی ارتباط مثبت و معنادار، بین سوگیری و روان‌رنجوری ارتباط منفی و معنادار و بین سوگیری و توافق‌پذیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، محمدرمضان، قلمبر، محمدحسین،  درسه، سیدصابر. (1398). بررسی تاثیر معیارهای اعتماد بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های‌پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(41).93-124.
تیموری، عباد، رنانی، محسن، معرفی محمدی، عبدالحمید. (1396). نقد انتخاب عقلایی از منظر رویکردهای رقیب، اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 22(73).1-43.
جهان‌خانی علی، نوفرستی، محمد،  قراگوزلو فرهنگ. (1388). بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 8(30). 105-123.
چاووشی،کاظم، رستگار، محمد، میرزایی، محسن. (1388). بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست‌های تامین مالی در شرکت‌های‌پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25). 29-41.
خوش طینت، محسن، نادی قمی، ولی اله. (1388). چهارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(25). 53-85.
سلیمانی امیری، غلامرضا،گروه‌ای، پگاه.(1396). بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیر‎سیستماتیک. پیشرفت‌های حسابداری، 9(1). 99-124.
فروغی، داریوش، موذنی، نرگس.(1396). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت. دانش حسابداری مالی، 4(15).65-84.
قلی‌پور، زهرا ، مرعشی، سیدعلی، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، ارشدی، نسرین. (1395). تاب‌آوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی. روانشناسی تربیتی، 12(39).155-135.
Almeida, A. I. O. (2019). Motivated beliefs in collective decisions. Dissertation, Masters in Economics, Universitat de Barcelona, Faculty of Economics and Business, 1-50.
Bénabou, R., & Tirole, J. (2002). Self-confidence and personal motivation. The quarterly journal of economics, 117(3), 871-915.
Bénabou, R., & Tirole, J. (2016). Mindful economics: The production, consumption, and value of beliefs. Journal of Economic Perspectives30(3), 141-64.
Briel, S., Osikominu, A., Pfeifer, G., Reutter, M., & Satlukal, S. (2020). Overconfidence and gender differences in wage expectations. IZA DP No. 10545. 1-47.
Chavoshi, K,. Rastegar, M,. & Mirzaee, M. (2015). Examination of the relation between managerial overconfidence and financing policies in Tehran stock exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies).8(25). 29-41. [In Persian]
Dohmen, T., Falk, A., Golsteyn, B. H., Huffman, D., & Sunde, U. (2017). Risk Attitudes Across The Life Course. Economic Journal, 127(605), 95-116.
Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., Sunde, U., Schupp, J., & Wagner, G. G. (2011). Individual risk attitudes: Measurement, determinants, and behavioral consequences. Journal of the european economic association9(3), 522-550.
Epley, N., & Gilovich, T. (2016). The mechanics of motivated reasoning. Journal of Economic perspectives30(3), 133-40.
Federici, R. A. (2013). Principals’ self-efficacy: Relations with job autonomy, job satisfaction, and contextual constraints. European journal of psychology of education28(1), 73-86.
Feld, J., Sauermann, J., & De Grip, A. (2017). Estimating the relationship between skill and overconfidence. Journal of behavioral and experimental economics, 68, 18-24.
Foroghi,.D &  Moazeni,.N.(2017). The Effect of CEO overconfidence on firm value. Journal of Financial Accounting Knowledge.4(15). 65-84. [In Persian]
França, H. T. (2018). Motivated Beliefs: Strategic Ignorance and Selective Memory in Investment. Dissertation, Masters in Economics, Universitat de Barcelona, Faculty of Economics and Business, 1-57.
Friehe, T., & Pannenberg, M. (2019). Overconfidence over the lifespan: Evidence from Germany. Journal of Economic Psychology74, 102207.
Friehe, T., & Pannenberg, M. (2020). Time preferences and overconfident beliefs: Evidence from Germany. Journal of Behavioral and Experimental Economics92, 1-36. https://doi.org/10.1016/j.socec.2020.101651
George, E. (2013). A study on the effect of psychological empowerment on job satisfaction and job related stress among the bank employees. Doctor of Philosophy, Cochin University of Science and Technology, School of Management Studies,1-257.
Gholipour,. Z, Marashi,. S. A,. Mehrabizadeh Honarmand, M,. Arshadi,. N. (2016). Resilience as a mediator between big five-factor personality trait and happiness. Educational Psychology.12(39). 135-155. [In Persian]
Heger, S. A., & Papageorge, N. W. (2018). We should totally open a restaurant: How optimism and overconfidence affect beliefs. Journal of Economic Psychology67, 177-190.
Jahankhani, A., Nouferesti, M., & Gharahgouzlou F. (2009). Overconfidence and trading volume in Tehran market exchange. Journal of Business Management Perspective (Management Perspective). 8(30). 105-123. [In Persian]
Khoshtinat, M,. & Nadi Gbomi V. (2009). The Framework of relation of investors overconfidence behavior with stock return. Empirical Studies in Financial Accounting.7 (25).53-85. [In Persian]
Logg, J. M., Haran, U., & Moore, D. A. (2018). Is overconfidence a motivated bias? Experimental evidence. Journal of Experimental Psychology: General, 147(10), 1445.
Magnus, J. R., & Peresetsky, A. A. (2018). Grade expectations: Rationality and overconfidence. Frontiers in psychology, 8, 2346.
Mele, A. R. (1998). Motivated belief and agency. Philosophical Psychology11(3), 353-369.
Michailova, J. (2010). Development of the overconfidence measurement instrument for the economic experiment .Munich Personal RePEc Archive, University Library of Munich, Germany.
Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological review115(2), 502.
Moore, D. A., & Schatz, D. (2017). The three faces of overconfidence. Social and Personality Psychology Compass11(8), e12331.
Moore, D. A., & Swift, S. A. (2011). The three faces of overconfidence in organizations. In D. De Cremer, R. van Dick, & J. K. Murnighan (Eds.), Social psychology and organizations (pp. 147–184). Routledge/Taylor & Francis Group.
Murad, Z., Sefton, M., & Starmer, C. (2016). How do risk attitudes affect measured confidence?. Journal of Risk and Uncertainty52(1), 21-46.
Oster, E., Shoulson, I., and E.R. Dorsey, 2013. Optimal expectations and limited medical testing: Evidence from Huntington disease. American Economic Review, 103, 804-830.
Park, Y. J., & Santos-Pinto, L. (2010). Overconfidence in tournaments: Evidence from the field. Theory and Decision69(1), 143-166.
Ramezan Ahmadi M.,. Ghalambor M. H,. & Dorseh S.S. (2019). Impact ceo overconfidence measures on  future stock price crashes of  listed companies in tehran stock exchange. The financial Accounting and Auduting  Researches.11(41). 93-124.[In Persian]
Ring, P., Neyse, L., David-Barett, T., & Schmidt, U. (2016). Gender differences in performance predictions: Evidence from the cognitive reflection test. Frontiers in psychology, 7, 1680.
Santos-Pinto, L., & de la Rosa, L. E. (2020). Overconfidence in labor markets. Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics, 1-42.
Schaefer, P. S., Williams, C. C., Goodie, A. S., & Campbell, W. K. (2004). Overconfidence and the big five. Journal of research in Personality, 38(5), 473-480.
Sharot, T., & Garrett, N. (2016). Forming beliefs: Why valence matters. Trends in cognitive sciences20(1), 25-33.
Soleimany Amiri,.G & Gerveie,. P. (2017). The impact of managerial overconfidence on systematic and unsystematic risk. Journal of Accounting Advances.9(1). 99-124. [In Persian]
Teimouri, E,. Renani, M,. & Moarefi Mohammadi, A. (2017). A critique of rational choice from the viewpoint of competing approaches: behavioral and experimental economics and brain sciences. Iranian Journal of Economic Research. 22(73). 1-43. [In Persian]
Verardi, V., & Debarsy, N. (2012). Robinson's square root of N consistent semiparametric regression estimator in Stata. The Stata Journal, 12(4), 726-735.
Wilson, Anastasia C. (2020). Behavioral Economics In Context: Applications for Development, Inequality & Discrimination, Finance, and Environment. An ECI Teaching Module on Social and Economic Issues, Economics in Context Initiative, Global Development Policy Center, Boston University, 2020. 1-46. https://www.bu.edu/eci/files/2020/05/Behavioral-Economics_final.pdf. UK Biobank online resource centre. https:// biobank.ndph.ox.ac.uk