نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، رشته برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهرداری تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه‌های تمدن به حساب می‌آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. بر این اساس لایه‌های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش‌گذاری توسط بهره‌وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته‌اند. در نهایت نقشه‌های پژوهش نشان می‌دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته‌اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می‌برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت‌ها قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خواجه شاهکوهی، علیرضا. (1392). تحلیل نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات بر کیفیت زندگی روستائیان، مطالعه موردی: روستاهای قرن آباد و اصفهانکلاته، شهر گرگان، آمایش جغرافیایی فضا، 7، 103-120.
سالنامه آماری استان مازندران. (1398). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران.
 سرخوش‌سرا، اسماعیل‌پور، نصراللهی، حقیقت. (1398). تحلیل تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری: رویکرد رگرسیون فازی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 82، 173-216.
 سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز. (1392). یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار، مطالعه موردی: کلانشهر شیراز، مطالعات شهری، 5، 47-60.
 طرح آمایش استان مازندران. (1394). شرکت مهندسی مشاور مازند طرح.
عباسی‌کسبی، ‌هادی و سلطانی، ایرج. (1393). بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش شکاف دیجیتالی در ایران با تاکید بر نقش دفاتر ICT روستایی، (مورد مطالعه: روستاهای استان قم)، مطالعات رسانه‌ای، 26، 69-80.
Abbasi Kasbi, H. & Soltani, I. (2013). Investigating and prioritizing effective factors on reducing the digital divide in Iran with emphasis on the role of rural ICT offices, (case study: villages of Qom province), Media Studies, (26), 69-80.  [In Persian]
Asif, M.,Muneer,T.(2007).Energy supply,it sdem& & security issues for developed & emerging economies. Renew. Sustain. Energy Rev.(11),1388–1413.
Baldwin J. R., & Dixon, J. (2008). Infrastructure capital: what is it? where is it? how much of it is there? Research Paper Research Paper Series (16). 49-65.
Banyte, J. (2008). Conceptions & methods of marketing within dynamic business environment. InzinerineEkonomika-Engineering Economics, (1), 7-8.
Bristow, A. L., & Nellthorp, J. (2000). Transport project appraisal in the European Union. Journal of the World Conference on Transport Research Society, (1). 78-93.
Brown, C. E. (2002). World Primary Energy Overview. In World Energy Resources (pp. 61-81). Springer, Berlin, Heidelberg.
Burinskiene, M., & Rudzkiene, V. (2009).Future insights, scenarios & expert method application in sustainable territorial planning. Ukioekonominisirtechnologinisvystymas-Technological & Economic Development of Economy, (1), 16-35.
Castells, M. (2001) The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, Society, (Oxford, University Press).
Faruque, H., (2019). Sustainable design & build; building, energy, roads, bridges, water & sewer systems. Chapter Seven - Best Management Practices, (13). 419-431.
Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory & empirics. South African Journal of Economics, (74), 530-556.
Grundey, D. (2008). Managing sustainable tourism in Lithuania: Dream or reality? Technological & Economic Development of Economy, 14(2), 118-129.
Halpern, N., & Bråthen, S. (2011). Impact of airports on regional accessibility & social development. Journal of Transport Geography, 19(6), 1145–1154.
Hooper, E., Peters, Sanjay, Pintus, P.A., (2017). To what extent can long-term investment in infrastructure reduce inequality? Banque de France Working Paper(16), No. 624.
Hutchison, R. (2010). Studies urban of encyclopedia, SAGE Publications. 809-828.
Hyunsoo,P., Clinton, A., (2004). City planning & energy use. Encyclopedia of Energy,(9), 317-330
Jeganathan, C. (2003): Development of fuzzy logic architecture to access the sustainability of the forest management. MSc. thesis. Enschede, ITC.
Khajeh Shahkuhi, A. (2012). Analysis of the role of communication and information technology on the quality of life of villagers, case study: Kornabad and Esfahan-Kalateh villages, Gorgan city, Geographical Spatial Analysis, (7), 103-120. [In Persian]
Li, J., Lin, B., (2016). Inter-factor/inter-fuel substitution, carbon intensity, & energy-related CO2 reduction: empirical evidence from China. Energy Econ. , (56), 483–494.
Li, Y., Wang, G., Mclellan, B., et al., (2018). Study of the impacts of upstream natural gas market reform in China on infrastructure deployment & social welfare using an SVM-based rolling horizon stochastic game analysis. Petroleumence, 15 (4), 220–233.
Macdonald, R. (2008). An examination of public capital’s role in production. research paper economic analysis (EA) Research Paper Series (50).
Martin, P., Rogers, C.A., (1995). Industrial location & public infrastructure. J. Int. Econ. 39 (3-4), 335–351.
Martinkus, B., & Lukasevicius, K. (2008). Investment environment of Lithuanian resorts: Researching national & local factors in the Palanga case. Transformations in Business & Economics, 7(2), 67-83.
Mattoon, R. H. (2004). Infrastructure & state economic development: A survey of the issues (IG). Economic Conference.
Mazandaran province spatial analysis plan. (2014). MazandTarh Consulting Engineering Company. [In Persian]
Mcgovern, M., Roberts, B., (2012). Evaluate or bear the burden: regional economic development & the roles of infrastructure investment evaluation. Queensl& University of Technology e-Print Archive 4(2), 52-65.
Melo, P.C., Graham, D.J., Brage-Ardao, R., (2013). The productivity of transport infrastructure investment: a meta-analysis of empirical evidence. Reg. Sci. Urban Econ. 39 (1), 695–706.
 Mikhailov.L., Tsvetinov. P.( 2004 ): Evaluation of services using a fuzzy analytic hierarchy process. Applied Soft Computing.
Molitor, G.T.T. (1999) ‘The next 1000 years: The “Big Five” engines of economic growth’. in H.F. didsbury, Jr. (Ed.), frontiers of the 21st century. Prelude to the New Millennium (6),155-168. (USA, World Future Society).
Nijkamp, P. (1986). Infrastructure & regional development: A multidimensional policy analysis. Empirical Economics (1), 1-21.
Nurre,S.G.(2012). Restoring infrastructure system:an integrated network design & scheduling problem. European Journal of Research 223 (4),794-806.
Olaseni, M. & Alade, W (2012). Vision 20:2020 & the challenges of infrastructural development. Journal of Sustainable development, 5 (2), 63-66.
Ossadnik, W., & Lange, O. (1999). AHP-based evaluation of AHP-Software. European journal of operational research118(3), 578-588.
Sahoo, S., Dhar, A., & Kar, A. (2016). Environmental vulnerability assessment using Grey Analytic Hierarchy Process-based model. Environmental Impact Assessment Review, (56), 145-154.
Salisu, A. (2016). Socio-Economic infrastructure & national development: An analytical assessment from nigerian perspective. Journal of Humanities & Social Science (21), 40-46.
Scott, C. A., &Pasqualetti, M. J. (2010). Energy & water resources scarcity: Critical infrastructure for growth & economic development in Arizona & Sonora. Nat. Resources J., (50), 645.
Snieska, V., & Bruneckiene, J. (2009).Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, (1), 45-57.
Snieska, V., & Draksaite, A. (2007). The Role of knowledge process outsourcing in creating national competitiveness in global economy. Inzinerine Ekonomimka-Engineering Economics, (3), 35- 41.
Soltani, A. & Fallah Monshadi, A. (2012). Integration of transportation system as a solution to achieve sustainable transportation, case study: Shiraz metropolitan, Urban Studies, (5), 47-60. [In Persian]
Statistical yearbook of mazandaran province. (2018). Management and planning organization of Mazandaran province. [In Persian]
Sumaila,A.F.(2012). Characteristics of current transportation challenges in the federal capital territory Nigeria. Journal of Sustainable Development,5 (12), 1913-9063.
Taylor, P. (2001). Specification of the world city network. Geographical Analysis, (33), 181–194.
Tolga, Ethem; Demircan, Murat Levent; Kahraman, Cengiz, (2005). Operating system selection using fuzzy replacement analysis & analytic hierarchy process. Production Economics,(97), 104-122.
 Tonts, M., Martinus, K., & Plummer, P. (2013). Regional development, redistribution & the extraction of mineral resources: The Western Australian Goldfields as a resource bank. Applied Geography, (45), 365–374.
World Development report (2004). Infrastructure for development. world development indicators.The World Bank, Washington D.C.
Yu, Chian-son, (2002). A GP-AHP method for solving group decision-making fuzzy AHP problems. Computer & Operation Research, (29), 48- 65.