نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسانی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تغییرات آب ‌وهوایی ناشی از افزایش انتشار کربن‌دی‌اکسید و سایر گازهای گلخانه‌ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط‌زیست به وجود آورده است و در دهه‌های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار کربن ‌دی‌اکسید کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده، به طوری ‌که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و مؤثر بر کربن‌دی‌اکسید و کنترل آنها سوق داده است. از عوامل مؤثر بر انتشار کربن‌دی‌اکسید می‌توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می‌تواند نقش مهمی در افزایش انتشار کربن‌دی‌اکسید از طریق افزایش فعالیت‌های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می‌تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان کربن منتشرشده داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر تأثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار کربن در استان‌های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع‌پذیر که توسط پاول(2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که افزایش نسبت جمعیت شاغل در بخش غیرکشاورزی یا به عبارتی افزایش تغییر ساختار اشتغال، انتشار کربن را افزایش می‌دهد و این شاخص به‌طور غیرمستقیم نیز از طریق رشد اقتصادی، اثر مثبت و معناداری بر انتشار کربن دارد. علاوه بر این، رابطه N معکوس میان انتشار کربن دی اکسید و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید گردید و همچنین، ضرایب بدست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها