نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد اقتصاد نظری

چکیده

ریسک و نا اطمینانی نقش مهمی را در تصمیم‌های اقتصادی بازی می‌کنند. ازآنجایی‌که نگرش‌های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب‌های متفاوت می‌شود، لذا آگاهی از عوامل تعیین‌کننده این ترجیحات برای درک و پیش‌بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل مؤثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک‌گریزی) با تأکید بر خوش‌بینی و صبوری (نرخ ترجیح زمانی) افراد است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران است و تعداد نمونه برگزیده 304 نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می‌کنند و از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. روش تحقیق، مدل رگرسیون چندمتغیره می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای خوش‌بینی و درآمد اثر منفی معنی‌دار و سن اثر مثبت معنی‌دار بر ریسک‌گریزی داشته و صبوری اثر معنی‌داری بر ریسک‌گریزی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات