نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

فقر مقوله‌ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست‌های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر، و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص‌های فقر سرشمار، شکاف فقر، و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می‌شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. هم چنین نتایج نشان می‌دهد بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس شاخص‌های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی، (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، و هتل و رستوران و صنعت و ساخت، و حمل و نقل (با توجه به شاخص شکاف فقر)، و هتل و رستوران، صنعت و حمل و نقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. در حالی که پایین‌ترین سهم مربوط به بخش‌های فعالیت‌های مالی و بیمه و آموزش است. در نتیجه هر گونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی – اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات