نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان­های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران­های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل­های نموداری درخصوص تعداد بحران­ها نشان داد که حدود نیمی از بحران­های به وقوع پیوسته، طی سال­های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه­های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند­های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری­زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان­های تولید ناشی از بحران بانکی می­شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی­های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان­های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبرموسوی، سیدصالح، سلمانی، بهزاد، حقیقت، جعفر و اصغرپور، حسین (1400). تاریخ‌گذاری بحران‌های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط، نظریه های کاربردی اقتصاد، (1)8، 144-115.
مهین اصلانی نیا، نسیم، سلمانی، بهزاد، فیروز، فلاحی و اصغرپور، حسین (1399). بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی­های تولید ناخالص داخلی: رهیافت مربعات تعمیم­یافته پانلی، نظریه­های کاربردی اقتصاد، (1)7، 210-185.
یزدانی، مهدی، اسماعیلی، علی (1396). تعامل جریان‌های تجاری و نشر بحران‌های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم‌زمان با متغیر وابسته گسسته در داده‌های تابلویی، پژوهش­های اقتصادی ایران، (70)22، 173-133.
یزدانی، مهدی، درگاهی، حسن و نیک­زاد، محمد (1396). ارزیابی زیان­های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور، اقتصاد و الگوسازی، (29)8، 65-41.
Akbar Mousavi, S., Salmani, B., Haghighat, J., Asgharpour, H. (2021). Dating banking crises in middle-income countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 8(1), 115-144. [In Persian]
Ambrosius, C. (2017). What explains the speed of recovery from banking crises?. Journal of International Money and Finance, 70, 257-287.
Angkinand, A. P. (2008). Output loss and recovery from banking and currency crises: Estimation issues. Social Science Research Network.
Angkinand, A. P. (2009). Banking regulation and the output cost of banking crises. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(2), 240-257.
Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M. S. (2001). Financial crises: lessons from the last 120 years. Economic policy, 16(32), 51-82.
Boyd, J. H., Kwak, S., & Smith, B. (2005). The real output losses associated with modern banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 37(6), 977-999.
Caggiano, G., Calice, P., & Leonida, L. (2014). Early warning systems and systemic banking crises in low -income countries: A multinomial logit approach. Journal of Banking & Finance, 47, 258-269.
Candelon, B., Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2014). Currency crisis early warning systems: Why they should be dynamic. International Journal of Forecasting, 30(4), 1016-1029.
Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996), Bank insolvencies: Cross-country experience. Policy Research Working Paper, No. 1620.
Cerra, M. V., & Saxena, M. S. C. (2017). Booms, crises, and recoveries: A new paradigm of the business cycle and its policy implications. IMF Working Papers 17/250, International Monetary Fund.
Chinn, M. D., & Ito, H. (2020), The Chinn-Ito Index, A de jure measure of financial openness, Update 2018, Avaliable: http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm, (Accessed, May 2021).
Davis, E. P., & Karim, D. (2008). Comparing early warning systems for banking crises. Journal of Financial stability, 4(2), 89-120.
Demirgüç Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developed and developing countries, IMF Staff Paper, 45(1), 81-109.
Devereux, J., & Dwyer, G. P. (2016). What determines output losses after banking crises?. Journal of International Money and Finance, 69, 69-94.
Furceri, D., & Mourougane, A. (2012). The effect of financial crises on potential output: New empirical evidence from OECD countries. Journal of Macroeconomics, 34(3), 822-832.
Furceri, D., & Zdzienicka, A. (2012). Banking crises and short and medium term output losses in emerging and developing countries: The role of structural and policy variables. World Development, 40(12), 2369-2378.
Hoggarth, G., Reis, R., & Saporta, V. (2002). Costs of banking system instability: some empirical evidence. Journal of Banking & Finance, 26(5), 825-855.
Hutchison, M. M., & Noy, I. (2002). How bad are twins? Output costs of currency and banking crises. Journal of Money, credit and Banking, 37(4), 725-752.
Jing, Z., de Haan, J., Jacobs, J., & Yang, H. (2014). Identifying banking crises using money market pressure: New evidence for a large set of countries. Journal of Macroeconomics, 43, 1-51.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.
Kapp, D., & Vega, M. (2014). Real output costs of financial crises: a loss distribution approach. Cuadernos de economía, 37(103), 13-28.
Kenny, S., Lennard, J., & Turner, J. D. (2021). The macroeconomic effects of banking crises: evidence from the United Kingdom, 1750–1938. Explorations in Economic History, 79, 101357.
Laeven, L., & Valencia, F. (2008). Systemic banking crises; A new database (No. 2008/224). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Resolution of banking crises: The good, the bad, and the ugly (No. 10-146). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review, 61(2), 225-270.
Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic banking crises database II. IMF Economic Review, 68(2), 307-361.
Lang, M., & Schmidt, P. G. (2016). The early warnings of banking crises: Interaction of broad liquidity and demand deposits. Journal of International Money and Finance, 61, 1-29.
Levieuge, G., Lucotte, Y., & Pradines-Jobet, F. (2021). The cost of banking crises: Does the policy framework matter?. Journal of International Money and Finance, 110, 102290.
Lonela, S. A. (2014). Early warning systems–anticipationʼs factors of banking crises. Procedia Economics and Finance, 10, 158-166.
Mahin Aslani Nia, N., salmani, B., Fallahi, F., Asgharpour, H. (2020). The effect of currency crisis on GDP dynamics: PGLS approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 185-210. [In Persian]
Qin, X., & Luo, C. (2014). Capital account openness and early warning system for banking crises in G20 countries. Economic Modelling, 39, 190-194.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton university press.
Silva, J. S., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. The Review of Economics and statistics, 88(4), 641-658.
Silva, J. S., & Tenreyro, S. (2011). Further simulation evidence on the performance of the Poisson pseudo-maximum likelihood estimator. Economics Letters, 112(2), 220-222.
The World Bank, Available: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups, (Accessed, May 2021).
The World Bank, Global Financial Development, Available: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development (Accessed, May 2021).
The World Bank, World Development Indicators, Available: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators (Accessed, May 2021).
The International Monetary Fund, World Economic Outlook Databases, Avaliable: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April, (Accessed, April 2021).
Von Hagen, J., & Ho, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-1066.
Wilms, P., Swank, J., & de Haan, J. (2018). Determinants of the real impact of banking crises: A review and new evidence. The North American Journal of Economics and Finance, 43, 54-70.
Yazdani, M., Dargahi, H., & Nikzad, M. (2017). Evaluating the output losses from currency crises and the role of central bank in emerging economies. Journal of Economics and Modeling, 8(29), 41-65. [In Persian]
Yazdani, M., Esmaeili, A. (2017). Interaction between Trade Flows and Contagion of Financial Crises in Emerging Market Countries: Approach of Simultaneous Equations with Discrete Dependent Variable in Panel Data. Iranian Journal of Economic Research, 22(70), 133-173. [In Persian]