نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی نتایج مطالعات انجام شده در موضوع رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم، نشان از تفاوت در این نتایج دارد. به‌طوری‌که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه‌گیری کرده‌اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. بدین منظور تمامی مقالات دارای متن کامل که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، بر اساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به 58 مطالعه منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بودند که استخراج و کدگذاری شدند. در سطح اول فراتحلیل ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب شدند و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تأثیر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر تورم را تأیید کرد. با توجه به اندازه اثرکل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می‌گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات