نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری اقتصاد مالی و کارشناس ارشد نظارت بیمه مرکزی، تهران، ایران

3 دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت‌های بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه‌گری مستقیم و اتکایی دارایی‌های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می‌تواند حتی در شرایط عادی که شرکت‌های بیمه‌گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه‌گران اتکایی خارجی مراجعه می‌کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت‌ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش‌گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه‏ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه‏های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغر پور، حسین، رضازاده، علی. (1394). تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر، فصلنامه نظریه‏های کاربردی اقتصاد، 2(4)، 93-118.
اکبری نصیری، مریم و کیمیاگری، علی محمد. (1391). ارائه روشی جهت تخمین پارامتر نوسان‌پذیری برای کاربرد درتئوری ارزش‏گذاری اختیارات واقعی (مطالعه موردی- پارس جنوبی). نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1(23)، 110-119.
جنتی‌پور، میثم، دهقانی، تورج، حاجی یخچالی، سیامک. (1396). ارزیابی اقتصادی پروژه‏های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی (به همراه مطالعه موردی)، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 13(54)، 33-62.
حرمتی، علی، رشیدی، آیدین. (1396). شناسایی و ارزیابی ریسک‏های مهندسی پروژه‏های صنعت نفت وگاز، بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی.
دقیقی اصل، علی رضا، دامنکشیده، مرجان، نوروزی، شیما. (1391). امکان‏سنجی اقتصادی تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گازو پتروشیمی در ایران، پژوهشنامه بیمه، 27(2)، 135-158.
ساکی‌زاده، مجتبی. (1392). لزوم تعامل موثرتر بیمه با صنعت نفت وگاز، ماهنامه علمى- ترویجى اکتشاف و تولید نفت وگاز، شماره 104، 27-30.
صادقی شاهدانی، مهدی، عسگری، محمد مهدی، ایمانی، مقصود، ملکی‌نژاد، امیر. (1395). بررسی امکان‏سنجی اقتصادی سودآوری بیمه‏های مرتبط با چاه‏های نفت وگاز، رساله دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت وگاز دانشگاه امام صادق (ع).
عسگری، محمد مهدی، صادقی شاهدانی، مهدی، سیفلو، سجاد. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS)‌ و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۴(2): ۷۸، 57-96.
فریدزاد، علی. (1396). ارزش‌گذاری منابع نفت و گاز، دانشنامه انرژی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی.
فریدزاد، علی، قاسمی، شمسی و احراری، مهدی. (1398). روشی برای تعیین ارزش در معرض خطر پولی دارایی‏های نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 15(4): 63، 1-32.  URL: http://iiesj.ir/article-1-1262-fa.html
فصیحى، سید فرهنگ، سید اصفهانى، میرمهدى، داودپور، حمید. (1390). کاربرد الگوى ارزش در معرض ریسک درمدیریت سبد سرمایه‏گذارى فناورانه- مطالعه موردى در صنعت نفت ایران، مجله بهبود مدیریت، 5(3): 14، 23-41.
قاسمی، شمسی، یاوری، کاظم، محمودوند، رحیم، سحابی، بهرام و نعیمی، علیرضا. (1394). ارائه روشی جدید برای بررسی بیمه‏پذیری ریسک‏های پالایشگاه گاز با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن، مجله علمی- پژوهشی سیاست‏گذاری اقتصادی، 7(1و2): 13، 1-26.
Asgari, M.M., Sadeghi, M. & Seifloo, S. (2016). Identifying and prioritizing the risks of upstream oil and gas projects in Iran using the Risk Breakdown Structure (RBS) format and the TOPSIS technique, Journal of Economic Research and Policies, 24 (78), 57-96. [In Persian]
Asgharpur, H., & Rezazadeh, A. (2017). Determining the stock optimal portfolio using value at risk. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(4), 93-118. [In Persian]
Derakhshan, M. (2010), Development of insurance coverage in oil, gas and petrochemical industries, The 17th National Conference and the 3rd International Seminar on Insurance and Development, Iran Central Insurance, Tehran, Iran. [In Persian]
Daghighi Asli, A., Damankeshideh, M. Norouzi, Sh. (2012). Economic feasibility of establishing a specialized insurance company for oil, gas and petrochemical industries in Iran, Insurance Research, 27(2), 135-158. [In Persian]
Faridzad, A. (2017). Valuation of Oil and Gas Resources, Energy Encyclopedia, Iran Encyclopedia Foundation. [In Persian]
Faridzad, A., Ghasemi, S. & Ahrari, M. (2020). Providing a Method for Determining the Monetary Value at Risk of Petroleum Properties. Quarterly Energy Economics Review, 15 (63) :1-32. [In Persian]
Fasihi, S. F., Seyed Esfahani, M. & Davoudpour, H. (2011). Application of Value at Risk Model in Technological Investment Portfolio Management - A Case in Iranian Petroleum Industry. Journal of Improvement Management, 5(4), 23-41. [In Persian]
Ghasemi, S., Yavari, K., Mahmoudvand, R., Sahabi, B. & Naeim, A. (2015). A New Method for Determining Insurability of Risks in Gas Refineries Using the Failure Mode and Effect Analysis Method. The Journal of Economic Policy, 7(13), 1-26. [In Persian]
Heij, C. & Knapp, S. (2012). Evaluation of safety and environmental risk at individual ship and company level. Transportation Research Part D, 17, 228–236.DOI:10.1016/j.trd.2011.12.003
Hormati, A. & Rashidi, A. (2017). Identifying and evaluating the engineering risks of oil and gas industry projects, The 24th National Insurance and Development Conference. [In Persian]
Jannatipour, M. deghani, T. & Haji yakhchali, S. (2017). Economic evaluation of oil and gas upstream projects using the real options approach (a case study). Quarterly Energy Economics Review, 13 (54), 33-62. [In Persian]
Akbari Nasiri, M. & Kimiagari, A. M. (2012). A method for volatility estimation for application in real options approach, International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 23 (1), 109-119. [In Persian]
Knapp, S. & Heij, Ch .(2017). Evaluation of total risk exposure and insurance premiums in the maritime industry, Transportation Research Part D, 54, 321–334.
Paddock, J.L., Siegel, D.R. & Smith, J. L. (1988). Option valuation of claims on real assets: the case of offshore petroleum leases, The Quarterly Journal of Economics, 103 (3),.479-508.
Sadeghi Shahedani, M., Asgari, M. M., Imani, M. M. & Maleki Nejad, A. (2016), Investigating the economic feasibility of insurance profitability related to oil and gas wells, Doctoral dissertation on the management of international oil and gas contracts, Imam Sadiq University. [In Persian]
Saki Zadeh, M. (2013). The necessity of more effective interaction between insurance and the oil and gas industry, Oil & Gas Exploration & Production, 104, 27-30. [In Persian]
Siddiqui, A. W., & Verma, M. (2017). A conditional value-at-risk based methodology to intermediate-term planning of crude oil tanker fleet, Computers & Industrial Engineering, 113, 405–418.
Smith, J. L. & Thompson, R. (2009). Rational plunging and the option value of sequential investment: the case of petroleum exploration, Quarterly Review of Economics and Finance, 49(3),1033.
Smith, J. L. (2004). Petroleum property valuation, Encyclopedia of Energy, Cutler J. Cleveland, ed., Academic Press, 811-822.
Story, V., Hurdy, L., Smith, G. & Saker, J. (2001). Methodological and practical implications of the delphi technique, Marketing Review, 1, 487-504.
Vander Hoorn, S., & Knapp, S. (2014). A multi-layered risk exposure assessment approach for the shipping industry, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Econometric Institute Report, 14, 1–19.
Yu, W., Yang, K., Wei, Y., & Lei, L. (2018). Measuring value-at-risk and expected shortfall of crude oil portfolio using extreme value theory and vine copula, Physica A, 490,1423–1433.