نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در دهه‏‌های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه‌‏های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته‏‌بندی مقایسه‏‌ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک‌‏محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می‏کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می‏شود. تصریح‏‌های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح‏ شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته‌‏های تجربی نشان می‏دهد سیاست‏های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش‌‏های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می‏گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می‏شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته‌‏ها نشان می‏دهد افزایش قدرت مالی بانک‏ها رشد اقتصادی را تشویق می‏‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، سجاد. (1393). اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی. پژوهش‏های اقتصادی، 14(2)، 117-134.
ابوترابی، محمدعلی و فلاحی، محمدعلی. (1392). بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا. اقتصاد پولی-مالی، 6، 29-47.
ترابی، تقی؛ تقوی، مهدی و نصیری، محمد. (1394). اثر بخش بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(27)، 97-117.
محمدزاده، فاطمه. (1399). تاثیر ساختار مالی بانکمحور و بازارمحور بر انباشت سرمایه انسانی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مکیان، سیدنظام‏الدین و ایزدی، محمدرضا. (1394). بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی. پژوهش‏های اقتصادی ایران، 20(62)، 139-162.
Aboutorabi, M. A., & Falahi, M. A. (2013). Comparative analysis of the role of banking system and stock market in economic growth: the case of MENA countries. Monetary & Financial Economics. 20(6), 29-47. [In Persian]
Akerlof, G. A. (1970). The market for “Lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics. 84(3). 488-500.
Allen, F., and Gale, D. (1999). Diversity of opinion and financing of new technologies. Journal of Financial Intermediation. 8(1-2). 68-89.
Almeida, H., Campello, M., and Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. The Journal of Finance. 59(4). 1777-1804.
Arestis, P., Demetriades, P. O., and Luintel, K. B. (2001). Financial development and economic growth: The role of stock markets. Journal of Money, Credit and Banking. 33(1). 16-41.
Bats, J. V., and Houben, A. C. (2020). Bank-based versus market-based financing: Implications for systemic risk. Journal of Banking and Finance. 114. Accepted Manuscript.
Baum, C. F., Schäfer, D., and Talavera, O. (2011). The impact of the financial system’s structure on firms’ financial constraints. Journal of International Money and Finance. 30(4). 678-691.
Berglof, E., and Bolton, P. (2004). The great divide and beyond: Financial architecture in transition. In Goodhart, C. (Ed.). Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links (pp. 106-134). Springer.