نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/ijer.2020.53106.878

چکیده

با گسترش فرایند جهانی شدن ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر شده و باعث شده سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت نمایند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مساله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم رو به روست بنابراین سوگیری سرمایه‌گذاری ایران باید به سمت کشورهای اسلامی به ویژه صادر کننده نفت جهت متنوع سازی سبد دارایی هدایت شود. اما شرط اساسی برای استفاده از فواید متنوع سازی دارائیها، عدم وجود رابطه بلند مدت مبتنی بر سرایت میان انواع دارائیها در یک بازار یا بازارهای مختلف است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود یا عدم وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران وکشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. برای پاسخ به مسأله، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می‌کند، برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده اما برای کشورها ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلند مدت برای سرمایه‌گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری برای ایرانیان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات