نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر‌کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده‌های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می‌‌کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع‌سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه‌‌گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می‌‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری برای ایرانیان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغرپور، حسین و ذوالقدر، حمید. (1393). بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 4 (2)، ، 61-86..  doi: 10.22051/edp.2015.2072  
حسینیون، نیلوفر سادات، بهنامه، مهدی و ابراهیمی‌سالاری، تقی. (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران. پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 66 (21)، 150-123. doi: 10.22054/ ijer.2016.7049
خیابانی، ناصر و دهقانی، منوچهر. (1393)، نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز (دلار/یورو). پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 58 (19)، 238-207.
سیدحسینی، سیدمحمد و ابراهیمی، سیدبابک. (1392). بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 19 (6)، 97-81.
مقدس‌بیات، مریم، شیرین‌بخش، شمس‌اله و محمدی، تیمور. (1397). تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC. چشم انداز مدیریت مالی، 22 (8)، 112-97.
ممی‌‌پور، سیاب و فعلی، عاطفه. (1395). بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس. پژوهش‌‌های اقتصاد پولی- مالی، 14 (24)، 234-206. doi:1022067/pm.v24i14.58846
Abbas, Q., Khan, S., & Shah, S. Z. A. (2013). Volatility transmission in regional Asian stock markets. Emerging Markets Review, 16, 66-77.
Abbes, M. B., & Trichilli, Y. (2015). Islamic stock markets and potential diversification benefits. Borsa Istanbul Review, 15(2), 93-105.
Doz, C., & Renault, E. (2006). Factor stochastic volatility in mean models : a GMM approach. Econometric Reviews, 25(2-3), 275-309.
Engle, R. F., & Patton, A. J. (2007). What good is a volatility model?. In Forecasting volatility in the financial markets (pp. 47-63). Butterworth-Heinemann.
Fama, E. F. (1995). Random walks in stock market prices. Financial analysts journal, 51(1), 75-80.
Forbes, K., & Rigobon, R. (2000). No Contagion, only interdependence. Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management. Working Paper.
Harris, R. D., & Pisedtasalasai, A. (2006). Return and volatility spillovers between large and small stocks in the UK. Journal of Business Finance & Accounting , 33(910), 1556-1571.
Harvey, A., Ruiz, E., & Shephard, N. (1994). Multivariate stochastic variance models. Review of Economic Studies, 61(2), 247-264.
Hosseinioun, N., Behname, M., Ebrahimi Salari, T. (2016). Volatility transmission of the rate of returns in Iranian stock, gold and foreign currency markets. Iranian Journal of Economic Research, 21(66), 123-150. doi: 10.22054/ijer.2016.7049, [In Persian].
Jacquier, E., Polson, N. G., & Rossi, P. (1999). Stochastic volatility: Univariate and multivariateextensions. CIRANO.
Jorion, P. (1985). International portfolio diversification with estimation risk. Journal of Business, 259-278.
Khiabani, N., & Dehghani, M. (2014). The role of oil market in explaining the volatility of gold and foreign exchange (Dollars/Euro) markets. Iranian Journal of Economic Research, 19(58), 207-238, [In Persian].
Majdoub, J., & Mansour, W. (2014). Islamic equity market integration and volatility spillover between emerging and US stock markets. The North American Journal of Economics and Finance, 29, 452-470.
Mamipour, S., & Feli, A. (2017). The impact of oil price volatility on Tehran stock market at sector-level: A variance decomposition approach. Monetary & Financial Economics, 24(13), 205-236. doi: 10.22067/pm.v24i14.58846, [In Persian].
Melino, A., & Turnbull, S. M. (1990). Pricing foreign currency options with stochastic volatility. Journal of econometrics, 45(1-2), 239-265.
Moghaddas Bayat, M., Shirinbakhsh, S., & Mohammadi, T. (2018). Analyzing volatility of Tehran stock exchange using MSBVAR-DCC model. ـJournal of Financial Management Perspective, 8(22), 97-112, [In Persian].
Neaime, S. (2012). The global financial crisis, financial linkages and correlations in returns and volatilities in emerging MENA stock markets. Emerging Markets Review, 13(3), 268-282.
Pitt, M. K., & Shephard, N. (1999). Filtering via simulation: Auxiliary particle filters. Journal of the American statistical association, 94(446), 590-599.
Poon, S. H., & Granger, C. W. (2003). Forecasting volatility in financial markets: A review. Journal of economic literature, 41(2), 478-539.
Pourebadolahan, M., Asgharpour, H., & Zolghadr, H. (2015). Examining relationship between stock prices and exchange rate in oil-exporting countries. Economic Development Policy, 2(4), 61-86. doi: 10.22051/edp.2015.2072, [In Persian].
Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 1-20.
Ross, S. A. (2013). The arbitrage theory of capital asset pricing. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I (pp. 11-30).  
Seyedhosseini S.M., & Ebrahimi S.B. (2013). Volatility transmission analysis among the stock markets, case study, Iran, Turkey and Uae stock markets.  Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), 19(6), 81-97, [In Persian].
Shephard, N. (1996). Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility. Monographs on Statistics and Applied Probability, 65, 1-68.
Shiller, R. J. (1980). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? (No. w0456). National Bureau of Economic Research.
Taylor, J. W. (2004). Smooth transition exponential smoothing. Journal of Forecasting, 23(6), 385-404.
Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series(Vol. 543). John wiley & sons.
Vuolteenaho, T. (2002). What drives firm‐level stock returns?. The Journal of Finance, 57(1), 233-264.
Xu, X. E., & Fung, H. G. (2002). Information flows across markets: evidence from China–backed stocksdual–listed in Hong Kong and New York. Financial review, 37(4), 563-588.
Zhou, X., Nakajima, J., & West, M. (2014). Bayesian forecasting and portfolio decisions using dynamic dependent sparse factor models. International Journal of Forecasting, 30(4), 963-980.