نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازدادههای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره­های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ‌تر می­شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می­تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان ­دهد. همچنین تاثیر چرخه­های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می­دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می­تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسماعیلی، بابک (1397). نقش وقوع سیکل­های تجاری در مطالبات معوق بانک­های کشور با استفاده از فیلترهای میان­گذر. فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره44، 161-188.
توکلیان، حسین و صارم، مهدی (1396). الگوهای DSGE در نرم­افزار DYNARE (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران). چاپ اول. تهران:  پژوهشکده پولی و بانکی.
پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و ستاررستمی، همت (1397). بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 7، شماره 27، 111-83.
حکیمی­پور، نادر (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک­های ایران (رویکرد مدل پانل پویا GMM). فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره 42، 99-119.
 حیدری، هادی و احمدیان، اعظم (1391). تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک­ها (مطالعه موردی یکی از بانک­های خصوصی کشور. فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، سال 4، شماره12، 71-100.
 حیدری، هادی، زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (1390). برسی اثر شاخص­های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک­ها. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال 11، شماره 1، 43-65.
خوچیانی، رامین (1397). بررسی اثرات متقابل زمان-مقیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال6، شماره 21، 182-159.
رئوفی، علی و محمدی، تیمور (1397). پیش­بینی بازده بازار سهام تهران با استفاده از ترکیب تجزیه موجک و شبکه عصبی فازی تطبیقی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال23، شماره76، 136-107.
زراءنژاد، منصور، خداپناه، مسعود و خدیوی، نیلوفر (1397). بررسی تاثیر توسعه مالی و چرخه­های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال7، شماره26، 71-87.
طیب­نیا، علی و قاسمی، فاطمه (1389). اندازه­گیری چرخه­های تجاری در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره45، شماره3، 206-183.
عراقی، علیرضا، موسوی بایگی، محمد و هاشمی­نیا، سیدمجید (1394). بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما(مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک مشهد). نشریه آب و خاک، شماره1، 249-239.
عینیان، مجید و برکچیان، سیدمهدی (1393). شناسایی و تاریخ­گذاری چرخه­های تجاری اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، سال7، شماره20، 194-161.
 کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین، محمدپور، سیاوش و بهاری، صابر (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارزبر رشد اقتصادی در ایران:رهیافت مارکوف سویچینگ. مجله اقتصادی- دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره7، 26-5.
کردبچه، حمید و نوش آبادی، لیلا (1390). تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال 16، شماره 49، 150-117.
محمدی، تیمور، شاکری، عباس، اسکندری، فرزادوکریمی، داود (1395). بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره2، 3-24.
مکیان، سیدنظام­الدین و محبی، رضا (1392). اطلاعات نامتقارن و وام بانکی:مطالعه موردی سیستم بانکی ایران. فصلنامه سیاست­گذاری اقتصادی، سال5، شماره10،  95-75.
 ولی پورپاشاه، محمد و ارباب افضلی، محمد (1395). آثار بی­ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران، مقاله سیاستی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 418-437.
Azariadis, C. (2018). Credit Cycles and Business Cycles. Review, 100(1), 45-71.
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683.
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do business and financial cycles interact?. Journal of International Economics, 87(1), 178-190.
Diamond, D. W. (1991). Monitoring and reputation: The choice between bank loans and directly placed debt. Journal of Political Economy, 99(4), 689-721.
Enders, W. (2004). Applied time series econometrics. Hoboken: John Wiley and Sons.
Gilkeson, J. H., & Smith, S. D. (1992). The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review-Federal Reserve Bank of Atlanta, 77(6), 14.
Iyengar, A. N. (2009). Wavelet Based Volatility Clustering Estimation of Foreign Exchange Rates. arXiv preprint arXiv:0910.0087.
 Kaufman,G.(1998), Central Bank, Asset Bobbles and Financial Stability, Federal Reserve bank of Chicago, Working Paper.
KONTBAY BUSUN, S., & Kasman, A. (2015). A Note on Bank Capital Buffer, Portfolio Risk and Business Cycle. Ege Academic Review, 15(1), 1-7.
Marcucci, J., & Quagliariello, M. (2009). Asymmetric effects of the business cycle on bank credit risk. Journal of Banking & Finance, 33(9), 1624-1635.
Merz, N. (2017). The impact of foreign currency debt on credit risk (Doctoral dissertation), REPOSITORIO UNIVERSIDADE NOVA.
Saadaoui, Z. (2014). Business cycle, market power and bank behaviour in emerging countries. International Economics, 139, 109-132.
Sayedi, S. N. (2014). Credit risk, market power and exchange rate as determinants of banks performance in Nigeria. Journal of Business and Management, 16(1), 35-46.
Vithessonthi, C., & Tongurai, J. (2016). Financial markets development, business cycles, and bank risk in South America. Research in International Business and Finance, 36, 472-484.
Volk, M. (2016). Credit risk and the business cycle: doctoral dissertation (Doctoral dissertation, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta).