ارایه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران

مرتضی نادری

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 147-174

چکیده
  به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیرا پپیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن اقتصادها طی سالهای آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع ...  بیشتر