برآورد کارآیی تولید و عوامل مؤثر بر آن در استان‌های ایران

یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 195-221

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10167

چکیده
  نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می‌پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر