تفکیک اثر متغیرهای مؤثر بر نکول تسهیلات کشاورزی در طبقات مختلف مطالبات غیرجاری

حبیب الله سلامی؛ ابراهیم انسان

دوره 23، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 185-217

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.9517

چکیده
  مطالبات غیرجاری بانک­ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک­الوصول، یکی از چالش­های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک­الوصول بیشترین ریسک را برای بانک­ها در پی دارد. ازاین‌رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، ...  بیشتر