اثر پسماند جانشینی پول در ایران: رویکرد شاخص دیویژیا

سامان قادری

دوره 22، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 187-212

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8296

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می‌پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل‌های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری ...  بیشتر