مدل احتمال مشارکت زنان در ایران: الگوی لاجیت ناپارامتری

بهروز کشته‌گر؛ زینب سارانی

دوره 21، شماره 66 ، فروردین 1395، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7048

چکیده
  در این مقاله، یک روش مدل‌سازی لاجیت ناپارامتری برای تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با داده‌های هزینه –درآمد خانوار سال 1388، معرفی شده است. تابع لجستیک برای احتمال مشارکت زنان به کمک روش حداکثر درست‌نمایی براساس متغیرهایی مانند موقعیت جغرافیایی (شهری/روستایی) درآمد شوهر، سواد زن، سن زن، درآمد غیرکاری، تعداد بچه بالای ...  بیشتر