اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران

سید کمیل طیبی؛ شیرین اربابیان

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، ، صفحه 1-22

چکیده
  فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی ...  بیشتر