نظریه کاتاستروف و کاربرد آن در اقتصاد

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 11-28

چکیده
  برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به ...  بیشتر