ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور ( به روش تحیل پوششی داده ها)

محمد حسین پورکاظمی؛ سید حسن غضنفری

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 69-90

چکیده
  براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یک سری بهینه سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های ...  بیشتر