بازار مالی دو بخشی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

محمود ختایی؛ رؤیا سیفی‌پور

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 53-76

چکیده
  در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیش‌بینی شده برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می‌کند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه‌بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی ...  بیشتر