مزیت رقابتی و اندازه گیری آن ، مطالعه موردی متانول ایران

سیدشمس‌الدین حسینی؛ احسان احتیاطی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 169-193

چکیده
  بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی ...  بیشتر