برآورد کارآیی تولید و عوامل مؤثر بر آن در استان‌های ایران

یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 195-221

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10167

چکیده
  نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می‌پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر

آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379

محمدباقر بهشتی؛ رضا صدیق نیا

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 39-60

چکیده
  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای ...  بیشتر