محاسبة معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

حسین عباسی نژاد؛ حسین کاوند

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 55-75

چکیده
  وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت2 برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد ...  بیشتر