بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران

سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ اکرم عباسی‌فر

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 145-160

چکیده
  تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند ...  بیشتر