1. اثر شوک‌های بهره‌وری بر رشد اقتصادی ایران

تیمور محمدی؛ حسین اکبری فرد

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 177-204

چکیده
  شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و داده‌های دوره زمانی 1341-1384 استفاده کرده‌ایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با ...  بیشتر