مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ فاطمه سلیمانی کیا

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 58-37

چکیده
  در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH  مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش‌بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده‌ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین‌های ...  بیشتر