توسعه مالی،‌ بحران های مالی و رشد اقتصادی

مرتضی نادری

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 37-62

چکیده
  در این نوشتار پس از مروری بر ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نظام های مالی مختلف به لحاظ عملکرد و تاثیرشان بر رشد بخش واقعی اقتصاد، مقایسه ای تحلیلی می شوند. در ادامه، نتایج مطالعه ای تجربی در مورد اثر بحران های مالی بر بخش واقعی و نیز عوامل مهم موثر بر روند تعدیل بخش واقعی اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هایمالی با تاکید ...  بیشتر