قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 43-70

چکیده
  امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می‌آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی ...  بیشتر