بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخش‌های کلیدی

نرگس صادقی؛ سید هادی موسوی نیک

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، ، صفحه 173-208

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7513

چکیده
  در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «اولویت‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران» بخش‌های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده‌اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش‌های پیشرو و دومی روش ...  بیشتر

تعیین اهمیت نسبی بخش‌های اقتصاد ایران با استفاده ازتکنیک داده- ستانده و اتخاذ رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص

محمدقلی یوسفی؛ محمدحسین غلباش قره‌بلاغی

دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 187-211

چکیده
  هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می‌باشد. در مقایسه با سایر تکنیک‌ها، استفاده از این  تکنیک موجب می‌شود که از  برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و ...  بیشتر