شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران

غلامرضا کشاورز حداد؛ آرش علویان قوانینی

دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 101-133

چکیده
  طی چند دهه اخیر، نقش زنان در بازار کار بسیار تغییر کرده و در اکثر کشورها، سطح تحصیلات زنان و مشارکت آنها در  بازار کار رو به رشد بوده است. با این حال، هنوز در برخی از کشورها زنان دستمزد کمتری نسبت به مردان با ویژگیهای یکسان دریافت می­کنند.  این پدیده که در ادبیات بازار کار شکاف جنسیتی دستمزد نام دارد، زمانی ­در بازار کار ظاهر ...  بیشتر