تخمین بیزین تابع قیمت هدانیک آپارتمان‌های مسکونی در منطقه شمال شهر تهران

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2488

چکیده
  در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می‌پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس­ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده‌هایی است که در اختیار محقق می‌باشد، می توان در نهایت به تخمین‌های بهتر و کاراتری دست یافت. ...  بیشتر