اندازه‌گیری خط کفایت شرعی و بررسی تأثیر شئون بر مقدار آن (مطالعه موردی استان قم)

یداله دادگر؛ سهیلا پروین؛ حسین عباسی نژاد؛ مجتبی باقری

دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 1-33

چکیده
  یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه‌گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله‌ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط می‌پردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه‌ای به ...  بیشتر

محاسبة معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

حسین عباسی نژاد؛ حسین کاوند

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 55-75

چکیده
  وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت2 برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد ...  بیشتر

نظریه کاتاستروف و کاربرد آن در اقتصاد

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 11-28

چکیده
  برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به ...  بیشتر