برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران

حسن کلباسی؛ غلامعلی رئیسی اردلی؛ مهدی رئیسی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 55-79

چکیده
  در این مطالعه، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران با استفاده از شاخص گروبل و لوید، طی دوره زمانی 1994-1998 بر اساس کدهای 5 رقمی استاندارد تجارت بین الملل و دوره زمانی 1997-2001 بر پایه طبقه بندی 6 رقمی کدهای تعرفه ای در سطح کشور و گروه های کالایی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران و سایر کشورهای ...  بیشتر