آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

سعید مشیری؛ فائزه فروتن

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 67-90

چکیده
  این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری ...  بیشتر

معرفی نرم افزار LIMDEP

سعید مشیری؛ مرتضی نادری

دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 115-126

چکیده
  نرم افزارLimdep یک برنامه رایانه ای برای تخمین و تحلیل مدل های رگرسیونی و نیز مدل های دارای متغیرهای وابسته کیفی و یا محدود شده است. تاکنون برنامه ای که نسبت به این برنامه تنوع بیشتری از لحاظ چهارچوب های مدلبندی، ابزارها و مشخصات تحلیل داده های مقطعی، سری زمانی وPanel را در تحلیل مدل های یاد شده حاصل نماید، ارایه نشده است. نویسنده این برنامه ...  بیشتر